รับประทานอาหารในห้องพัก

ให้บริการ 06.00 น. – 22.00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 21.30 น.)